نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

چکیده

اتّباع از واژگان پربسامد قرآن کریم است و با معنای اساسیِ پیروی و دنباله‌روی فیزیکی و جسمی، وارد شبکۀ معنایی خدامحور قرآن شده است. در مکانیسم اتّباع، پیروی‌کنندگان، پیروی‌شوندگان و زمینۀ پیروی، جزء عناصر فعال به ‌شمار می‌رود و عنصر منفعل، سرنوشت انسان است. زمینۀ پیروی، همۀ مفاهیم دینی را شامل می‌شود. والاترین کلمۀ کلیدی در مبحث اتّباع، «علم» است؛ این کلمه انسان را به تعلیم و تعلّم رهنمود می‌کند. خداوند متعال با به‌کارگیری مکانیسم اتّباع از طریق مشاهده‌ای، دینش را به انس و جن تعلیم می‌دهد. اسوۀ حسنه از واژگان ملازم اتّباع بوده و شرایط و ضوابط آن، ملاک اتّباع ممدوح و مذموم است، و ابتکار و نوآوری آیندگان نیز با توجه به آن سنجیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanisms of Obedience in the Holy Quran: A Study Based on Cultural and Ethnic Semantics and Albert Bandura's Social Cognitive Theory

نویسنده [English]

  • mohammadali mohseni

Department Of Al-Tafsir, Higher Institute (Bandar Lingeh), Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

چکیده [English]

High-frequency words in the Holy Quran adhere to the fundamental meaning of physical obedience and subservience, thus becoming embedded within the God-centered semantic network of the Quran. Within the mechanism of obedience, both the obedient and the obeyed, along with the context of obedience, constitute active elements, while human destiny remains the passive element. The context of obedience encompasses the entirety of religious concepts. Within the discourse of obedience, "knowledge" stands as the paramount keyword, guiding humanity towards the path of learning and education. By employing the mechanism of obedience based on observation, the Almighty God imparts His divine message to both humanity and jinn. "The Exemplary Conduct" stands as an integral concept within the discourse of obedience, and its defining characteristics serve as the criteria for distinguishing between commendable and reprehensible obedience. The innovation and creativity of future generations are also evaluated in light of this paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emulation
  • Adherence
  • Obedience
  • Devotion
  • Education and Learning
  • Observational Learning