مدیر مسئول


داتو‌ محمد یعقوب ذوالکفل محمد یوسف استاد دانشگاه مالایا، مالزی

علوم قرآن و حدیث

سردبیر


عبدالطیف احمدی رمچاهی استادیار دانشگاه مالایا، مالزی

فلسفۀ اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علی علی گبیلی ساجد استادیار دانشگاه مالایا، مالزی

عقیده و اندیشه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


راجا جمیله بنت راجا یوسف استادیار دانشگاه مالایا، مالزی

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


شهدا ر.س. ابواسحاق استادیار دانشگاه مالایا، مالزی

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


آدم بامبا استادیار دانشگاه مالایا، مالزی

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


جلیل امیدی استاد دانشگاه تهران

فقه و حقوق

  • jalilomidiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد عادل ضیائی دانشیار دانشگاه تهران

فقه

  • ziaeyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

  • farahmandsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد جمالی استادیار دانشگاه تهران، ایران

فقه و قرآن

اعضای هیات تحریریه


ایمان کنعانی استادیار معهد عالی علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

فلسفه - گرایش تفسیر قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمد امین امینی استادیار معهد عالی علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

قانون اسلامی و قرآن

  • amini2750gmail.com
  • 09177818991

اعضای هیات تحریریه


عبد الغفار جاوید استادیار معهد عالی علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

قرآن و سنت

  • momenbashgmial.com
  • 09178635090