نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

2 دانشیار معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

چکیده

قرآن آخرین کتاب آسمانی است که به زبان عربی بر پیامبری ساکن در شبه جزیرۀ عربستان نازل شد. بعد از محمد، پیغمبر دیگری نیامده و نخواهد آمد و لذا رسالت قرآن تا وجود کرۀ خاکی ادامه‌دار خواهد بود. قرآن در معرفی و توصیف خود چندین بار از واژۀ «عربی» استفاده نموده است. اغلب مفسران اسلامی بر این باورند که توصیف قرآن به عربیت، به‌معنای لغت عربی بودن قرآن است. این معنا با توجه به ریشۀ لغوی واژۀ عربیت، معنایی بعید به نظر می‌رسد. این‌گونه تعبیر از عربیت قرآن باعث سوء برداشت گروهی از مفاهیم قرآنی شده و سبب گردیده برخی، مخاطبان قرآن را فقط عرب‌زبانان بدانند. این جستار با مراجعه به منابع لغوی صدر اسلام و بررسی آیات متعدد نشان می‌دهد، عربیت به‌معنی وضوح، روشن‌گری، فصاحت، عدم خلل و نقصان و عدم ابهام و پیچیدگیِ پیام‌های قرآن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of the Concept of Arabicness in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • MuhammadAmin Amini 1
  • Muhammad AbuNajmi 2

1 Assistant Professor, Higher Institute-Khunj Complex, Supreme Council Of Islamic Institutes In South Of Iran (SCIISI).

2 Associate Professor, Higher Institute-Khunj Complex, Supreme Council Of Islamic Institutes In South Of Iran (SCIISI).

چکیده [English]

The Qur'an stands as the ultimate celestial scripture, revealed in the Arabic language to a prophet residing in the Arabian Peninsula. Subsequent to the advent of Prophet Muhammad, no other prophet has emerged nor will emerge. Consequently, the message of the Quran will endure as long as the Earth exists. The Quran repeatedly employs the term "Arabicity" in its self-description and characterization. Most Islamic exegetes interpret this designation as implying the Arabic language as the medium of the Quran's revelation. In light of the etymological roots of the term "Arabic," this interpretation seems far-fetched. Such an understanding of the Quran's Arabic nature leads to the misinterpretation of several Quranic concepts and has caused some to believe that the Quran's audience is solely Arabic speakers. This essay, by consulting early Islamic lexicographical sources and examining numerous verses, demonstrates that "Arabicness" in the context of the Quran signifies clarity, elucidation, eloquence, impeccability, and freedom from ambiguity and complexity in its message.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic
  • Arabicness
  • Arabicity
  • Language of The Quran
  • Clear Arabic