فرایند پذیرش مقالات

نحوه ارزیابی مقالات به‌صورت داوری بسته (دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش به‌صورت زیر است:

گام اول: ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه یا ایمیل مجله.

گام دوم: بررسی اولیه مقاله توسط دبیر اجرایی فصلنامه (درصورتی‌که مقاله فاقد اصالت باشد مقاله رد و درصورتی‌که طبق شیوه‌نامه مجله تنظیم نشده باشد جهت اصلاح ایرادات شکلی به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد).

گام سوم: ارسال مقاله توسط دبیر اجرایی به سردبیر

گام چهارم: بررسی مقاله توسط سردبیر (درصورتی‌که مقاله با موضوعات و محورهای مجله مرتبط نبوده و یا از نظر علمی فاقد کیفیت باشد با تشخیص سردبیر مقاله رد خواهد شد).

گام پنجم: ارسال مقاله توسط سردبیر به دبیر اجرایی مجله جهت ارسال آن به اعضای تحریریه

گام ششم: ارسال مقاله توسط دبیر اجرایی به اعضای تحریریه جهت تعیین داوری

گام هفتم: تعیین حداقل دو داور برای مقاله توسط اعضای تحریریه

گام هشتم: ارسال مقالات توسط دبیر اجرایی به داوران تعیین‌شده از سوی اعضای تحریریه

گام نهم: داوری مقاله توسط داوران (پس از اعلام قبول داوری، داوران شروع به مطالعه و بررسی دقیق مقاله نموده و در نهایت نظر خویش را ظرف مهلت مناسبی (حداکثر یک ماه) در قالب یکی از چهار گزینه زیر اعلام می‌کنند: «قابل‌پذیرش»، «غیرقابل‌پذیرش»، «نیازمند بازنگری جزئی» و «نیازمند بازنگری کلی».

گام دهم: تصمیم‌گیری در مورد مقاله داوری شده توسط سردبیر (مقاله داوری شده مطابق حالات ده‌گانه زیر تصمیم‌گیری خواهد شد: 1. رد مقاله توسط هر دو داور= رد مقاله 2. پذیرش مستقیم مقاله توسط هر دو داور= پذیرش مقاله 3. اصلاحات کلی توسط هر دو داور = پذیرش در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده طبق تشخیص یکی از داوران یا یکی از اعضای تحریریه 4. اصلاحات جزئی توسط هر دو داور: پذیرش در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده طبق تشخیص یکی از داوران یا یکی از اعضای تحریریه 5. رد مقاله توسط یک داور و پذیرش مستقیم توسط دیگر داور= ارسال مقاله به داور سوم 6. رد مقاله توسط یک داور و اصلاحات جزئی توسط دیگر داور= ارسال مقاله به داور سوم 7. رد مقاله توسط یک داور و اصلاحات کلی توسط دیگر داور= رد مقاله 8. پذیرش مستقیم مقاله توسط یک داور و اصلاحات جزئی توسط دیگر داور= پذیرش در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده طبق تشخیص یکی از داوران یا یکی از اعضای تحریریه 9. پذیرش مستقیم مقاله توسط یک داور و اصلاحات کلی توسط دیگر داور= پذیرش در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده طبق تشخیص یکی از داوران یا یکی از اعضای تحریریه 10. اصلاحات جزئی توسط یک داور و اصلاحات کلی توسط دیگر داور= پذیرش در صورت انجام اصلاحات توسط نویسنده طبق تشخیص یکی از داوران یا یکی از اعضای تحریریه).

گام یازدهم: طرح نهایی مقالات پذیرفته‌شده به همراه گزارش داوری‌های مقالات پذیرفته‌شده در جلسه هیئت تحریریه مجله (در صورت تصویب نهایی مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه مجله، گواهی پذیرش مقاله صادر و مقاله برای ویراستار و صفحه‌آرا ارسال و بعدازآن به‌صورت چاپی و الکترونیکی منتشر خواهد شد/ در صورت اصلاحات توسط اعضای تحریریه، مقاله به نویسنده جهت اعمال اصلاحات باز ارسال شده و بعد از انجام اصلاحات و تأیید توسط اعضای تحریریه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت).