نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

2 استادیار معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

چکیده

زبان‌شناسی جدید به‌ویژه رویکردهای متنی موجود دربارۀ بافت و کارکرد متن، عناصر و مفاهیم نظری برجسته را برای مطالعات متنی نوین قرآن، در دسترس پژوهشگران قرار داده است. یکی از ابزارهای زبانی مهم قرآن، یافتن الگوی ارتباطی براساس نظریۀ یاکوبسن است. این پژوهش بر آن است تا با مطابقت نظریۀ ارتباطی یاکوبسن و با استفاده از روش تحلیلی - ‌توصیفی بخشی از آیات سورۀ نازعات را از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار دهد و کاربست مفاهیم کاربردی سوره را استخراج کند. جهت‌گیری اساسی در الگوی ارتباطی آیات سوره، بیشتر به‌جهت تأکید و هشدار گوینده (خداوند) نسبت به سرکشان و ناباوران رستاخیز است. طبق تحلیل و باتوجه به هدف و بافت سوره، نقش ترغیبی و ارجاعی در سوره از بسامد بالایی برخوردار است و کارکرد ادبی در این سوره کمتر به نمایش گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Linguistic Analysis of Surah Al-Nazi'at Based on Roman Jakobson's Model of Communication

نویسندگان [English]

  • Mansor Homirany 1
  • Seyed Mohammad Sharif Hashemi 2

1 Higher Institute of Parsian City, Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

2 Assistant Professor, Department of Al-Tafsir (Bandar Lingeh), Higher Institute, Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

چکیده [English]

Recent linguistic approaches, particularly textual studies and the analysis of textual context and function, have provided researchers with a treasure trove of prominent theoretical elements and concepts for the study of the Qur'an. One of the important linguistic tools in the Quran is the identification of communicative patterns based on Jakobson's theory. This study aims to analyze a portion of the verses of Surah Nazi'at from various perspectives by employing Jakobson's communication theory and applying an analytical-descriptive method. The study also seeks to extract the practical applications of the concepts embedded within the Surah. The dominant pattern of communication in the verses of this Surah is characterized by the emphasis and warning of the God directed towards the transgressors and those who deny the Resurrection. In light of the Surah's purpose and context, an emphasis on persuasion and reference is evident, while literary function is employed to a lesser extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Theory
  • Roman Jakobson
  • Surah Nazi'at
  • Sender
  • Receiver
  • Function