نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

چکیده

گفت‌وگو و استدلال در راستای قانع ‌کردن دیگران، رمز موفقیت انسان در زندگی اجتماعی است. قرآن از جانب خدا برای هدایت و گفت‌وگو با انسان‌ها نازل شده است؛ لذا این سؤال مطرح است که میزان شناخت مخاطب، چقدر در شیوۀ گفت‌وگو با او موثر است؟ این مقاله سعی دارد با کشف روش‌های گفت‌وگو در قرآن، به شیوۀ توصیفی - ‌تحلیلی، مخاطبان قرآن را بازشناسی کرده و روش گفت‌‌وگو و استدلال و در نهایت اقناع آنها را بررسی کند. قرآن در جهت ثمر‌بخشی گفت‌وگو، ضمن اینکه به خصوصیت پیام و پیام‌رسان توجه کرده است، شناخت مخاطب را سنگ‌بنای موفقیت در رساندن پیام معرفی می‌کند؛ زیرا کاربست روش‌های مؤثر گفت‌وگو در گرو شناخت مخاطبان از نظر نوع نگرش و اندیشۀ آنان معنا پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pillars and Methods of Discourse and Persuasion in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Ibrahim Ostaie

Assistant Professor, Higher Institute of Evaz City, Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

چکیده [English]

Proficiency in discourse and reasoning serves as a guarantee of human success in social life. The primary purpose of the Quran is to guide and establish communication with humanity. However, a crucial question arises: to what extent does understanding the audience influence the manner of engaging in dialogue with them? This paper aims to identify the audiences of the Quran and examine the methods of discourse, reasoning, and persuasion employed to address them, utilizing a descriptive-analytical approach and focusing on the Quranic discourse techniques. The Quran, in its pursuit of effective communication, emphasizes the characteristics of the message and the messenger, recognizing audience understanding as the cornerstone of successful message transmission. Indeed, the selection of effective communication methods is rendered meaningless without a deep understanding of the audience's perspectives and thought processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Dialogue
  • Argumentation
  • Communicative Style
  • Messenger
  • Quranic Audience