نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فسا

چکیده

اضداد یکی از پدیده‌های زبانی است که از دیرباز در زبان عربی مورد توجه لغت‌دانان عرب قرار گرفته است. اما بودن یا نبودن آن در قرآن کریم سبب شد بسیاری از دانشمندان زبان به کندوکاو بیشتری در این زمینه بپردازند، و عده‌ای وجود آن را در قرآن کریم اثبات نمایند و گروه دیگری درصدد انکار آن برآیند. اما اثبات یا انکار این پدیدۀ لغوی به سادگی قابل پذیرش نیست؛ از یک سو، برخی، وجود حدود صدوپنجاه واژۀ اضداد را در قرآن کریم ذکر کرده‌اند، و از دیگر سو، عده‌ای، وجود اضداد را نه‌تنها در قرآن کریم که در زبان عربی منتفی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد هر دو گروه دچار نوعی افراط یا تفریط گشته‌اند. زیرا گروه نخست، هر واژه‌ای را که از دو معنای متضاد برخوردار باشد، زیرمجموعۀ اضداد به شمار آورده‌اند و به شرایط و ویژگی‌هایی که باید داشته باشد توجه نکرده‌اند. گروه دوم نیز بیشتر، به بُعد منطقی تعریف آن توجه کرده‌اند که جمع دو ضد ناممکن است. با بررسی واژگان موسوم به اضداد در قرآن کریم می‌توان بسیاری از کلماتی را که به این نام شناخته می‌شوند، از گردونۀ آن خارج کرد و تعداد آنها را بسیار ناچیز دانست. همین تعداد باقیمانده را نیز نمی‌توان به‌طور قطع و یقین جزء اضداد قرار داد. اختلافی که بر سر واژگان اضداد قرار دارد، ناشی از تعریف و شرایط آن است و الا همه، به وجود چنین واژگانی در زبان عربی اذعان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antithetical Vocabulary in the Holy Quran: From Affirmation to Refutation

نویسندگان [English]

  • Sayed Ahmad Gharibi 1
  • Ibrahim Zareifar 2

1 Department Of Al-Tafsir, Higher Institute, Supreme Council Of Islamic Institutes In South Of Iran (SCIISI).

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Fasa-Iran.

چکیده [English]

Antithetical Vocabularies have long been a subject of study among Arabic linguists, representing a significant phenomenon within the Arabic language. The presence or absence of this phenomenon in the Holy Quran has prompted extensive research among linguists. While some have established its existence within the Quranic text, others have sought to refute its presence. Despite extensive research, the definitive confirmation or denial of this linguistic phenomenon remains elusive. While some scholars have identified approximately 150 antithetical pairs within the Quranic text, others vehemently deny the existence of such vocabulary not only in the Quran but also in the Arabic language as a whole. It appears that both groups have fallen into extremes in their interpretation of the concept of "antithetical vocabulary." The first group, without considering the necessary conditions and characteristics, has categorized any word with two opposing meanings as an instance of antithetical vocabulary, while the second group has solely focused on the logical aspect of its definition, deeming the combination of two opposites impossible. An analysis of the vocabulary categorized as "antithetical" in the Quran reveals that many words classified under this label do not meet the necessary criteria for inclusion, significantly reducing the actual number of "antithetical" words in the Quranic text. Nevertheless, definitively determining whether even the remaining number of words can be categorized as "antithetical" remains challenging. The existing disagreement surrounding "antithetical" vocabulary stems from the definition and criteria associated with this concept, not from the very existence of such words in the Arabic language, which is generally acknowledged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • antithetical vocabulary
  • Homonymy
  • Proponents
  • Opponents